អំពី ពួកយើង

បេសកកម្ម

ការពារ និង ធានាសិទ្ធិ របស់ សហគមន៍ ក្នុងការ ចូលរួម ដើម្បីរាប់បញ្ចូល ឤេយបាន ត្រឹមត្រូវ ហើយនិង មានតម្លាភាព ក្នុងការ បោះឆ្នោត ដោយបាន យុត្តិធម៌។

ចក្ខុ វិស័យ

ធ្វើជាគំរូ នៅក្នុងនៃភាព ស្មោះត្រង់ ការច្នៃប្រឌិត ហើយនិង ការពង្រឹង អំណាច នៃសហគមន៍ នៅក្នុងការ បោះឆ្នោត។

គុណ តម្លៃ

ដើម្បីឤេយបានសម្រេច នូវបេសកកម្ម និង ចក្ខុវិស័យ របស់យើង យើងត្រូវតែជា៖

  • អ្នកគ្រប់គ្រង នៅក្នុងការបោះឆ្នោត ដែលរក្សាភាពស្មោះត្រង់ និង តម្លាភាព
  • ប្តេជ្ញាចិត្ត ចូលរួម ហើយនិង ចំណង់ចំណូលចិត្ត តណ្ហា។
  • សហការ នៅក្នុង ការងារ និង ទំនាក់ទំនង របស់យើង
  • តម្រឹមភាព មានវិន័យ ហើយនិង រហ័សរហួន ក្នុងការប្រតិបត្តិ របស់ យើង
  • មានភាព ក្លាហាន ច្នៃប្រឌិត ហើយនិង បើកចំហរ ដើម្បី សាកល្បង ធ្វើអ្វី ដែលជាថ្មី។
  • គួរឱ្យទុកចិត្ត ហើយនិង ទទួលការខុសត្រូវ ចំពោះសហគមន៍ ហើយនិង និយោជិក មិត្តរួម ការងារ របស់យើង
  • យុត្តិធម៌ តាមមាគ៌ាដែលយើង សម្រេចចិត្តធ្វើ ហើយនិង វិធីដែលយើង បែងចែក ធនធាន ហើយនិង នៅពេលដែលមាន ឱកាស
  • មានការយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្តល់ចំណេះវិជា ហើយនិង សេវាកម្ម ដ៏ល្អបំផុត
  • រាប់បញ្ចូល ដោយមានការ ការគោរព និង ការកោត សរសើរ ចំពោះ លក្ខណៈពិសេស នៃសហគមន៍ ហើយនិង និយោជិក មិត្តរួម ការងារ របស់ យើង  

មណ្ឌល បោះឆ្នោត ច្រើនជាងមួយរយ មណ្ឌល ដែលត្រូវការ ចាំបាច់ត្រូវតែ ឤេយមានបានរក ឃើញទុកជាមុន ហើយនិង បុគ្គលិកធ្វើការ នៅតាម មណ្ឌល បោះឆ្នោត រាប់រយ នាក់ត្រូវបាន ជ្រើសរើស ហើយនិង ត្រូវតែបាន បណ្តុះបណ្តាល។ ក៌ ចាំបាច់ ត្រូវតែ បង្កើត ចំនួនជា 8 ភាសា ហើយនិង សន្លឹកឆ្នោត ចម្លង (facsimile) ដែល មានចំនួន 5 ភាសា បន្ថែមទៀត។ រាល់ ឧបករណ៍ បោះឆ្នោត ត្រូវតែ មានការ ការ សាកល្បង ហើយនិង មានការ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ចាំបាច់ ត្រូវតែ រៀបចំ ហើយនិង បញ្ជូន ទៅ គ្រប់ទីកន្លែង បោះឆ្នោត។ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត រាប់ម៉ឺន សន្លឹក ចាំបាច់ ត្រូវតែ ឤេយធ្វើដំណើរការ ហើយ សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវតែផ្ញើ ទៅអោយ អ្នកបោះឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ ដែលមាន ជាង មួយលាន នាក់។

តាមរយៈអ្វីៗទាំងអស់នេះ យើង ត្រូវតែ មានការបើកចំហ និង តម្លាភាព ដើម្បីធ្វើឱ្យ ប្រាកដថា សាធារណជន យល់អំពី ប្រតិបត្តិការ របស់ យើង ហើយនិង ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត ដល់ការ ចូលរួម របស់ សហគមន៍ និង ការចូលរួម នៅក្នុងដំណើរ ការ បោះឆ្នោត។

នៅពេល ដែល លទ្ធផល នៃការ បោះឆ្នោត ចុងក្រោយត្រូវបាន ចេញផ្សាយ អ្នកបោះឆ្នោត អាចមាន ទំនុកចិត្ត ពេញលេញ នៅលើភាព ត្រឹមត្រូវ ហើយ និង ភាពស្មោះត្រង់ របស់ ពួកគេ។


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម អំពី ការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នក បោះឆ្នោត របស់យើង ហើយនិង ការងារដែលយើងបានធ្វើ សូមទាញយក ការណ៍ណែនាំទៅការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅ ខោនធី Santa Clara

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.