Giới thiệu về chúng tôi

Sứ Mệnh

Bảo Vệ và Bảo Đảm Quyền được Tham Gia các cuộc Bầu Cử Công Bằng, Toàn Diện, Chính Xác và Minh Bạch của Cộng Đồng

Tầm Nhìn

Trở thành Kiểu Mẫu của Tính Liêm Chính, Đổi Mới và Củng Cố cho Cộng Đồng trong các cuộc Bầu Cử

Giá Trị 

Để đạt được Sứ Mệnh và Tầm Nhìn, Chúng Ta Phải: 

  • Là Viên Chức Điều Hành Bầu Cử Duy Trì được Tính Liêm Chính và Minh Bạch
  • Quyết Tâm, Hòa Nhập và Nhiệt Tình
  • Có Tinh Thần Cộng Tác trong Công Việc và Giao Tiếp
  • Phối Hợp, Kỷ Luật và Nhanh Nhạy trong việc Thi Hành 
  • Dũng Cảm, Đổi Mới và Cởi Mở để đón nhận Cái Mới
  • Đáng Tin Cậy và Chịu Trách Nhiệm trước Cộng Đồng và Đồng Nghiệp
  • Công Bằng trong Cách Chúng Ta ra Quyết Định và Phân Bổ Nguồn Lực và Cơ Hội
  • Kiên Định trong việc Cung Cấp Kiến Thức và Dịch Vụ Tuyệt Vời
  • Hòa Nhập bằng cách Tôn Trọng, Vinh Danh, và Đánh Giá Cao Tính Độc Đáo của Cộng Đồng
  • Chúng Ta và Các Đồng Nghiệp

​Để tiến hành một cuộc bầu cử thành công sẽ mất nhiều tháng chuẩn bị trước ngày bầu cử thực sự diễn ra. Cần tìm hơn một trăm trung tâm bầu cử, tuyển mộ và đào tạo hàng trăm nhân viên phòng phiếu. Lá phiếu chính thức phải được in ra bằng tám ngôn ngữ bắt buộc và thêm vào lá phiếu mẫu cho năm ngôn ngữ . Từng thiết bị bầu cử phải được kiểm tra, vật tư cần được chuẩn bị và giao đến từng khu bầu cử. Hàng chục ngàn đơn ghi danh của cử tri cần được tiến hành và lá phiếu cần được gửi qua bưu điện tới hơn một triệu cử tri Bầu Bằng Thư.

Trong suốt cuộc bầu cử, chúng ta phải cởi mở và minh bạch, bảo đảm công chúng hiểu được cách điều hành của chúng ta và khuyến khích cộng đồng cho ý kiến và tham gia vào tiến trình bầu cử.

Khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố, các cử tri có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự chính xác và toàn vẹn của kết quả.

Để biết thêm về văn phòng bầu cử và công việc chúng tôi làm, xin vui lòng tải xuống Tập Hướng Dẫn về  Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.