Giờ Giấc, Địa Điểm & Hướng Dẫn

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara

Giờ Làm Việc của ROV

Giờ Thường Lệ :  8 giờ sáng – 5 giờ chiều  
Bầu Cử Sớm:  Bắt đầu  29 ngày trước Ngày Bầu Cử, Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
Bầu Cử Cuối Tuần:  Sẽ được thông báo trước kỳ bầu cử
Ngày Bầu Cử: 7 giờ sáng – 8 giờ tối
Ngày Bầu Cử  tại Trung Tâm Bầu Cử : 7 giờ sáng – 8 giờ tối


Địa Điểm Văn Phòng & Hướng Dẫn

1​555 Berger Drive, Building 2 (Văn Phòng Chính)

  • Tầng 1: Shannon Bushey, Trưởng Văn Phòng Bầu Cử ● Virginia Bloom, Phó Văn Phòng Bầu Cử ● Matt Moreles, Phó Văn Phòng Bầu Cử 
  • Ban: Dịch Vụ Ứng Cử  Viên (Candidate Services), Ghi Danh Cử Tri (Voter Registration), Bầu bằng Thư (Vote by Mail ), Thiết Kế Lá Phiếu (Ballot Layout), Huấn Luyện & Phát Triển Nhân Viên (Training & Staff Development ), Giao Tiếp Công Chúng & Lập Pháp (Public & Legislative Affairs), Thiết Kế Bản Đồ GIS (GIS Mapping)

1553 Berger Drive, Building 1

  • Ban: Vận Hành Bầu Cử (Precinct Operations ), Điều Phối Thiết Bị Bầu Cử (Election Logistics and Voting Systems ELVS),  Kế Toán (Accounting),  Dịch Vụ  Hành Chánh (Administrative Services), Dịch Vụ Thông Tin Kỹ Thuật (Information Services)

 

 

 

​​Văn Phòng Chính của ROV được đặt tại 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, gần ngay Oakland Road, nằm giữa Brokaw và đường Gish.  Để biết chỉ đường chính xác từ vị trí của quý vị,  nhập vào "địa chỉ của quý vị"  trong khung Search dưới đây.

Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
Mode of transportation
1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.