សេវាកម្ម ពេញនិយម

  ទាក់ទង ជាមួយនិង ពួកយើង

  ទាក់ទង​មក​ ពួក​យើង

  1555 Berger Drive
  Building 2
  San Jose, CA 95112
  ថ្ងៃ ច័ន្ទ-ដល់ថ្ងៃ- សុក្រ៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
  អាស័យដ្ឋាន សម្រាប់ ផ្ញើសំបុត្រ៖
  PO Box 611360; San Jose, CA 95161

  លេខ ទូរស័ព្ទ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ៖ (866) 430-VOTE (8683)​
  ទូរសារ (Fax)៖ (408) 998-7314
  អ៊ីមែល៖ [email protected]​​

  អំពី ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត​
  បញ្ជី ទំនាក់ទំនង​​
  ម៉ោង ទីតាំង កន្លែង ហើយនិង ទិសដៅ​​
  ឱកាស ការងារ​
  កម្មវិធី Apps ទូរស័ព្ទ 

  Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
  Mode of transportation
  1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.