សេវាកម្ម ពេញនិយម

ទាក់ទង ជាមួយនិង ពួកយើង

ទាក់ទង​មក​ ពួក​យើង

1555 Berger Drive
Building 2
San Jose, CA 95112
ថ្ងៃ ច័ន្ទ-ដល់ថ្ងៃ- សុក្រ៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
អាស័យដ្ឋាន សម្រាប់ ផ្ញើសំបុត្រ៖
PO Box 611360; San Jose, CA 95161

លេខ ទូរស័ព្ទ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ៖ (866) 430-VOTE (8683)​
ទូរសារ (Fax)៖ (408) 998-7314
អ៊ីមែល៖ [email protected]​​

អំពី ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត​
បញ្ជី ទំនាក់ទំនង​​
ម៉ោង ទីតាំង កន្លែង ហើយនិង ទិសដៅ​​
ឱកាស ការងារ​
កម្មវិធី Apps ទូរស័ព្ទ 

Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
Mode of transportation
1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.