ផែនការគ្រប់គ្រង ក្នុងការបោះឆ្នោត

នៅខែ មេសា ឆ្នាំ 2019 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខោនធី Santa Clara បានបោះឆ្នោត     អនុម័ត ច្បាប់ជ្រើសរើស របស់អ្នកបោះឆ្នោត (VCA) នៅក្រោមច្បាប់ VCA ខោនធី ត្រូវតែឤេយមាន ផែនការគ្រប់គ្រង នៅក្នុងការ បោះឆ្នោត (EAP) ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ អ្នកបោះឆ្នោត អំពី របៀបនៅក្នុងការ បោះឆ្នោត ហើយនឹង ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមច្បាប់ VCA នេះរួម បញ្ចូលទាំងព័ត៌មាន អំពី សេវាកម្ម ដែលមាននៅមណ្ឌល   បោះឆ្នោត ហើយនិង ទីតាំង ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោត, ព័ត៌មានជាក់លាក់ ចំពោះ អ្នកបោះឆ្នោត ដែលនិយាយ ភាសាផ្សេង ក្រៅពីភាសា អង់គ្លេស ហើយនិង ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទង នឹង ជម្រើស នៃភាពងាយស្រួល សម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោត ដែលមានពិការភាព។ នៅក្រោមច្បាប់ VCA អ្នកបោះឆ្នោត អាចជ្រើសរើសយក នៅពេលណា នៅកន្លែងណា ហើយនិង របៀប បោះឆ្នោត។ ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង ខោនធី  ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត ខោនធី Santa Clara បានបង្កើតច្បាប់ EAP ហើយនឹង អញ្ជើញ សាធារណជន ឱ្យជួយផ្តល់មតិ ផ្តល់យោបល់ នៅលើរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ សក្តានុពល ជារៀងរាល់បួនឆ្នាំ។​ 

 


 

ផែនការគ្រប់គ្រង ក្នុងការបោះឆ្នោត

ថ្ងៃ ខែ បោះពុម្ពផ្សាយ

ផែនការគ្រប់គ្រង ក្នុងការបោះឆ្នោត

ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ឧបសម្ព័ន្  
ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
     
ផែនការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតពេញលេញ (រួមទាំង ឧបសម្ព័ន្ធ) ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021

ផែនការគ្រប់គ្រង នៅក្នុងការបោះឆ្នោត Links តំណភ្ជាប់

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.