Tagalog

Tungkol sa Amin

Misyon

Protektahan at Siguraduhin ang Karapatan ng Komunidad na Lumahok sa Makatarungan, Pangkalahatan, Tumpak, at Bukas na mga Halalan

Bisyon

Maging Modelo ng Integridad, Inobasyon, at Pagbibigay-kapangyarihan sa Komunidad sa mga Halalan

Mga Pinahahalagahan

Upang Makamit ang aming Misyon at Bisyon, Kinakailangang Kami ay:

  • Mga Tagapangasiwa ng Halalan na Nagpapanatili ng Integridad at Pagiging Bukas

  • Nakatuon, Nakikilahok, at may Matinding Pagmamahal sa Trabaho

  • Nagtutulungan sa Aming Trabaho at Komunikasyon

  • Magkakahanay, Disiplinado, at Mabilis sa Aming Pagpapatupad

  • Matapang, may Inobasyon, at Bukas na Subukan ang mga Bagong Bagay

  • Mapagkakatiwalaan at May-pananagutan sa aming Komunidad at mga Kapwa Empleyado

  • Patas sa Aming Paraan ng Pagpapasiya at sa Kung Paano Kami Maglaan ng mga Yaman at Oportunidad

  • Hindi Pabagu-bago sa Pagbibigay ng Kaalaman at Mahusay na Serbisyo

  • Sinasaklaw ang lahat sa pamamagitan ng Pagrespeto, Paggalang, at Pagpapahalaga sa Pagiging Natatangi ng Ating Komunidad at mga Kapwa Empleyado

Ang pagsasagawa ng isang matagumpay na halalan ay inaabot ng ilang buwan ng paghahanda bago ang aktuwal na araw ng halalan.  Kailangang maghanap ng daan-daang lugar ng botohan, at kailangang mangalap at magsanay ng libu-libong manggagawa sa botohan.  Kailangang gumawa ng mga balota sa limang wika na ipinag-utos ng pederal na pamahalaan.  Ang bawat piraso ng kagamitan sa pagboto ay kinakailangang suriin, at ang mga supply ay kinakailangang ihanda at ihatid sa bawat presinto.  Kailangang iproseso ang libu-libong aplikasyon sa pagpaparehistro ng botante, at kailangang ipadala ang mga balota sa mahigit 500,000 botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Sa lahat ng ito, kinakailangan naming maging bukas, tinitiyak na nauunawaan ng publiko ang aming mga pagpapatakbo, at hinihikayat ang pagmumungkahi at pakikilahok ng komunidad sa proseso ng mga halalan.

Kapag inilabas ang huling mga resulta ng halalan, ang mga botante ay maaaring magkaroon ng ganap na kumpiyansa at integridad sa mga ito.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.