Mga Popular na Serbisyo

Makipag-ugnayan sa Amin

1555 Berger Drive
Building 2
San Jose, CA 95112
Lunes – Biyernes: ika-8 ng umaga – ika-5 ng hapon
Direksiyong Pangkoreo:
PO Box 611360; San Jose, CA 95161

Walang Bayad na Numero ng Telepono: (866) 430-VOTE (8683)​
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]​​

Tungkol sa Tagapagrehistro ng Mga Botante​
Direktoryo ng Mga Contact​​
Mga Oras, Lokasyon at Direksiyon​​
Mga Oportunidad sa Trabaho​
Mobile Apps

Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
Mode of transportation
1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.