Plano sa Pangangasiwa ng Halalan

Noong Abril 2019, bumoto ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara na gamitin ang Voter’s Choice Act (VCA). Sa ilalim ng VCA ang County ay kinakailangang magkaroon ng Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (EAP) na nagpapaalam sa mga botante kung paano isasagawa ang mga halalan sa ilalim ng VCA. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong makukuha sa Mga Sentro ng Pagboto at Mga Lokasyon ng Drop-off ng Balota, impormasyong partikular sa mga botante na ang pangunahing wikang sinasalita ay iba kaysa Ingles, at impormasyon tungkol sa mga madaling magamit na mapagpipilian para sa mga botante na may mga kapansanan. Sa ilalim ng VCA, maaaring piliin ng mga botante kung kailan, saan, at paano bumoto. Sa input mula sa mga residente ng county, binuo ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara ang EAP at aanyayahan ang publiko na magkomento, o magmungkahi, ng anumang mga potensyal na pagbabago kada apat na taon.

 


 

PLANO SA PANGANGASIWA NG HALALAN

PETSA NG PAGLATHALA
Plano sa Pangangasiwa ng Halalan Setyembre 20, 2021
Mga Apendise  
Setyembre 20, 2021
Setyembre 20, 2021
Setyembre 20, 2021
Setyembre 20, 2021
Setyembre 20, 2021
     
Buong Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (Kabilang ang mga Apendise) Setyembre 20, 2021

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.