កម្មវិធី Apps ទូរស័ព្ទ

ទាញយកកម្មវិធី Apps ទូរស័ព្ទ SCCVOTE

ព័ត៌មាន បោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ នៅក្នុងបាតដៃ របស់អ្នក

សម្រាប់ iPhone/iPad & Android សូមចុចនៅលើតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយក៖

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large

ធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកជាមួយនឹងឧបករណ៍ បោះឆ្នោត ដែល អាចងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោត ខោនធី Santa Clara។ ស្វែងរក មណ្ឌល បោះឆ្នោត មើលថាតើការប្រកួតប្រជែងអ្វីខ្លះនៅលើ សន្លឹកឆ្នោត របស់អ្នក ហើយអានអំពី បេក្ខជន និង វិធានការ នានា ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងនៅពេល បោះឆ្នោត។ ផងដែរ សូមពិនិត្យមើល ថាតើអ្នកបានចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ហើយនិង តាមដាន សន្លឹកឆ្នោត បោះតាម សំបុត្រ របស់ អ្នក ឬ អត់។ ព័ត៌មានបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យដោយផ្ទាល់ពី ការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់  ខោនធី គ្រប់គ្រង បទពិសោធន៍ បោះឆ្នោត របស់អ្នក ហើយនិង ធ្វើឱ្យសំឡេងរបស់អ្នក បាន  ឮ នៅថ្ងៃ បោះឆ្នោត។

Santa Clara County Registrar of Voters poster

លក្ខណៈពិសេសរួមមាន:

  • ស្វែងរកមណ្ឌលបោះឆ្នោត (ជាមួយ ទិសដៅ បើកបរ)
  • សូមអានការណែនាំអំពីព័ត៌មាន របស់អ្នក បោះឆ្នោត ខោនធី របស់អ្នក ជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីវិធានការ ហើយនិង បេក្ខជន
  • មើលនៅលើ សន្លឹកឆ្នោត គំរូរបស់អ្នក។
  • ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែរ ឬ អត់
  • តាមដាន នៅលើសន្លឹកឆ្នោត របស់អ្នកតាមសំបុត្រ ដើម្បីប្រាកដថាវា រាប់បញ្ចូល
  • រកមើល ស្រុក មណ្ឌល របស់អ្នក ហើយនិង រកមើល មន្ត្រី ដែលបានជាប់ឆ្នោត
  • ទាក់ទង ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ដោយមានសំណួរ អំពី ការបោះឆ្នោត ហើយនិង  នៅក្នុង នៃការបោះឆ្នោត

ចុចនៅលើតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយក៖

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large
Main Menu

កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ហើយនិង ជំនួយដល់អ្នក បោះឆ្នោត ដែលបានចុះឈ្មោះ។ វាមិនអាចប្រើដើម្បី បោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច បានទេ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ នៅក្នុងមុខងារទាំងអស់ ឱ្យបានពេញលេញ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅក្នុង  ខោនធី Santa Clara។ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្នោត ប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរ ពី ខោនធី ផ្សេង ប្តូរ ឈ្មោះ របស់អ្នក ឬ ផ្លាស់ប្តូរ គណបក្ស នយោបាយ របស់អ្នក។ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោតគឺ 15 ថ្ងៃមុន ការបោះឆ្នោត។

ត្រូវការជំនួយ? អ៊ីមែល [email protected]   ហៅ ទៅទូរស័ព្ទ លេខ (866) 430-VOTE (8683)

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.