Ứng Dụng Di Động


Tải Xuống Ứng Dụng Di Động SCCVOTE 

Tất cả thông tin bầu cử mà quý vị cần trong lòng bàn tay của quý vị


Cho iPhone/iPad & Android, bấm vào hình liên kết để tải xuống:

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large

Để lá phiếu quý vị được đếm bằng các công cụ bầu cử dễ sử dụng dành cho cử tri Quận Santa Clara. Hãy tìm Trung Tâm Bầu Cử, xem những cuộc tranh cử trên lá phiếu của quý vị, và đọc về ứng cử viên và  dự luật để giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt tại phòng phiếu. Ngoài ra, có thể kiểm chứng xem quý vị đã ghi danh bầu cử chưa và theo dõi lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị. Tất cả thông tin bầu cử được lưu giữ chính xác và cập nhật trực tiếp từ  Văn Phòng Bầu Cử, viên chức bầu cử của quận. Hãy kiểm soát  việc trải nghiệm bỏ phiếu của quý vị và làm cho tiếng nói của quý vị được lắng nghe trong Ngày Bầu Cử.

Santa Clara County Registrar of Voters poster

Tính năng bao gồm:

  • Tìm Trung Tâm Bầu Cử  (có hướng dẫn lái xe)
  • Đọc Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử  Tri Quận  của quý vị, có chi tiết về các dự luật và ứng cử viên
  • Xem Lá Phiếu Mẫu của quý vị
  • Kiểm chứng tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị
  • Theo dõi lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị đã được đếm
  • Tìm khu vực bầu cử và viên chức đắc cử của quý vị
  • Liên lạc Văn Phỏng  Bầu Cử với các câu hỏi về cuộc bầu cử và bỏ phiếu

Bấm vào hình liên kết để tải xuống:

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large
Main Menu


Ứng dụng này được thiết kế để cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các cử tri đã ghi danh. Nó không thể được sử dụng để bỏ phiếu dạng  điện tử. Để sử dụng đầy đủ tất cả tính năng, quý vị phải ghi danh bỏ phiếu ở Quận Santa Clara. Quý vị phải ghi danh lại để bỏ phiếu nếu quý vị chuyển đến từ một quận khác, thay đổi tên hoặc thay đổi đảng phái chính trị  của quý vị. Thời hạn chót để ghi danh bầu cử là 15 ngày trước ngày bầu cử.

Cần trợ giúp?   Xin gửi email [email protected]  hoặc  gọi số (866) 430-VOTE (8683)

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.