Cách Ghi Danh Bầu Cử

Những Ai Có Thể Ghi Danh Bầu Cử?

Quý vị có thể ghi danh bầu cử tại California nếu quý vị:

Quý vị có thể ghi danh bầu cử trước nếu quý vị:

​​​Hạn Chó​t Ghi Danh Cử Tri: 15 ngày trước Ngày Bầu Cử 

Tôi Ghi Danh Bầu Cử Bằng Cách Nào?

 

 

 

 

 

Sử Dụng Trực Tuyến Hệ Thống Ghi Danh Cử Tri California

Đơn ghi danh bằng giấy được cung cấp tại Văn Phòng Bầu Cử, Bưu Điện Hoa Kỳ, Thư Viện Công Cộng, Nha Lộ Vận và văn phòng chính quyền khác . Đơn ghi danh đã điền & ký tên phải gửi trả lại trực tiếp hay bằng thư. Không được gửi bằng fax hay qua email.​

Địa Chỉ Văn PhòngRegistrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112
Địa Chỉ Gửi Thư:  Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Mạng Liên Kết Liên Quan

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.