Cập Nhật Ghi Danh Cử Tri Của Tôi

XIN LƯU Ý: Thay đổi chi tiết cho bằng lái xe/thẻ nhận dạng với Nha Lộ Vận (DMV) hoặc cập nhật địa chỉ với Bưu Điện có thể sẽ không được tự động cập nhật việc ghi danh bầu cử của quý vị.

Bấm vào đây để kiểm tra tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị.​

 Tùy thuộc vào sự thay đổi của quý vị mong muốn, quý vị phải hoàn tất một Thẻ Ghi Danh Cử Tri mới để ghi danh lại hoặc đơn giản là hoàn thành Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Của Cử Tri.

Quý vị phải nộp một Thẻ Ghi Danh Cử Tri  mới để ghi danh lại nếu…

  • Nếu quý vị ghi danh bầu cử lần đầu
  • Nếu quý vị thay đổi tên hợp pháp của quý vị vì bất kỳ lý do nào
  • Để thay đổi lựa chọn chính đảng của quý vị 15 ngày trước ngày bầu cử

Sử Dụng Hệ Thống Trực Tuyến Ghi Danh Bầu Cử California

Quý vị có thể ghi danh bẩu cử trực tuyến hoặc hoàn tất một Thẻ Ghi Danh Cử Tri bằng giấy. Hãy xem trang hướng dẫn từ  Văn Phòng Bầu Cử để biết thêm về Điền và Gửi Lại Đơn Ghi Danh Cử Tri.

Thẻ Ghi Danh Cử Tri phải được trực tiếp gửi lại hoặc bằng thư. Đơn không được fax hoặc gửi email.

Quý vị có thể gửi Thẻ Ghi Danh Cử Tri đã hoàn tất của quý vị về:

Địa Chỉ Văn Phòng: (bấm vào hướng dẫn đường đi):  Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

Địa Chỉ Gửi Thư: Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Có cần đơn và trợ giúp cho ngôn ngữ khác không? Bấm vào ĐÂY cho trợ giúp ngôn ngữ do Văn Phòng Bầu Cử  có thể cung cấp khi ghi danh bẩu cử.

Quý vị có thể cập nhật việc ghi danh bẩu cử của quý vị bằng Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Của Cử Tri nếu....

Nếu quý vị đã ghi danh bầu cử tại Quận Santa Clara, thay vì  hoàn tất Thẻ Ghi Danh Cử Tri mới, quý vị có thể điền Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Của Cử Tri nếu quý vị muốn...

  • Thay đổi địa chỉ cư trú của quý vị hoặc cộng thêm hoặc thay đổi địa chỉ gửi thư
  • Thay đổi lựa chọn ngôn ngữ của quý vị (tiếng Anh, Trung Hoa, Gujarati, Hindi, Nhật Bản, Khmer, Đại Hàn,  Nepali, Punjabi, Tây Ban Nha, Tagalog, Tamil, Telegu và  Việt Nam)
  • Sửa lỗi chính tả hoặc các lỗi khác trong thông tin ghi danh của quý vị
  • Hủy bỏ việc ghi danh bầu cử của quý vị
  • Hủy bỏ ghi danh bầu cử của người đã qua đời trong gia đình hoặc nhà của quý vị
  • Không nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận qua bưu điện

Gử lại đơn Yêu Cầu Thay Đổi Của Cử Tri đã hoàn tất & ký tên:

Gửi Fax* đến (408) 998-7314

Gửi  Thư đến ​Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Gửi E-mail* đến [email protected]

*LƯU Ý:  Văn phòng chỉ chấp nhận thư gửi qua fax và e-mail cho Đơn Yêu Cầu Thay Đổi của Cử Tri. Thẻ Giấy Ghi Danh Cử Tri  phải được gửi lại trực tiếp hoặc qua bưu điện.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.