मतदान गर्न दर्ता गर्ने तरिका

मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्ने को हो?​

तपाईं निम्न हो भने तपाईंले California मा मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ:

  तपाईं निम्न हो भने तपाईं मतदान गर्न गर्न सक्नु हुन्छ:

 मतदाता दर्ता अन्तिम म्याद: चुनावको दिनको 15 दिन पहिले  

मैले मतदान गर्न दर्ता गर्ने तरिका?

California अनलाइन मतदाता दर्ता प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्

Californiaअनलाइन मतदाता दर्ता प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्

कागजात दर्ता फारमहरू मतदाता कार्यालय, अमेरिकी हुलाक कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, मोटर वाहन 

विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा उपलब्ध छ। हस्ताक्षर र पूरा भएका फारमहरू व्यक्ति वा मेलमा फिर्ता गर्नु पर्ने छ। तिनीहरू फ्याक्स वा इमेल गर्न हुँदैन।

ठेगाना: Registrar of Voters​, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112​

 पत्राचार ठेगाना: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.