Tin Tức Tổng Quát Cho Cử Tri


VĂN PHÒNG BẦU CỬ QUẬN SANTA CLARA
TIN TỨC TỔNG QUÁT CHO CỬ TRI

Bấm vào đây để trở lại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử.

Địa Điểm:
1555 Berger Dr, Building 2
San Jose, CA 95112​

Gởi Thư:
P. O. Box 611360
San Jose, CA 95161-1360


Bản Đồ tới Văn Phòng Bầu Cử

E-mail:
[email protected]

Số Điện Thoại:​ ​

Văn Phòng: (408) 299-VOTE [8683]
Nhân Viên Bầu Cử: (408) 299-POLL [7655]
Số Miễn Phí: (866) 430-VOTE [8683]

Trợ Giúp về Ngôn Ngữ
Tiếng Việt: (408) 282-3097

 TÌM KHU VỰC BẦU CỬ CỦA QUÝ VỊ

 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc quan tâm gì về việc bỏ phiếu, việc ghi danh của quý vị hoặc
các cuộc bầu cử, xin liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt.

Đơn ghi danh Cử Tri California có tại:​

 • Văn Phòng Bầu Cử

 • ​​Bưu Điện Hoa Kỳ

 • Thư Viện Công Cộng​

 • Văn Phòng Thành Phố và Quận

 • Nha Lộ Vận (DMV)

 

Yêu cầu gởi đơn ghi danh: Nếu quý vị gọi Văn Phòng Bầu Cử tại số (408) 299- VOTE [8683], hoặc số miễn phí (866) 430-VOTE [8683], một đơn ghi danh sẽ được gởi đến cho quý vị. Xin điền và gởi đơn ghi danh lại cho Văn Phòng Bầu Cử.

Để yêu cầu đơn ghi danh bằng tiếng Việt, xin gọi số (408) 282-3097.

Ghi danh trên mạng: Tại trang mạng của Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang www.sos.ca.gov.

BẦU CỬ BẰNG THƯ
Những cử tri không thể đến phòng phiếu được chỉ định của họ vào Ngày Bầu Cử, hoặc mong muốn được bỏ phiếu sớm trước Ngày Bầu Cử có thể dùng lá phiếu bầu bằng thư để bầu.

 • Lá phiếu bầu bằng thư phải được yêu cầu trên giấy tờ ít nhất bảy ngày trước ngày bầu cử.
 • Bất cứ cử tri nào đã điền và nộp một Đơn Xin Bầu Bằng Thư Vĩnh Viễn có thể bầu bằng lá phiếu Bằng Thư Vĩnh Viễn. Lá phiếu này được gởi ra 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Cử Tri Bầu bằng Thư Vĩnh Viễn không bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử có thể bị mất tình trạng Bầu Bằng Thư Vĩnh Viễn của họ.
 • Cử Tri Quân Đội và Hải Ngoại có thể vào www.fvap.gov để biết thêm chi tiết và Federal Postcard Application (FPCA)​ để lấy đơn.
 • Bầu Cử Sớm: Trong các kỳ bầu cử Sơ Bộ và Tổng Hợp, Văn Phòng Bầu Cử mở cửa hai tuần trước Ngày Bầu Cử. Giờ giấc để Bầu Sớm là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Muốn nhận một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư, xin viết hoặc fax cho chúng tôi các chi tiết sau đây:

 • Tên của Quý Vị

 • ​Địa Chỉ Ghi Danh của Quý Vị tại Quận Santa Clara

 • Địa Chỉ Gởi Thư của Quý Vị (nếu khác)

 • Chữ Ký của Quý​ Vị

★★★ Nếu quý vị yêu cầu gởi nhiều lá phiếu Bầu Bằng Thư cho gia đình của quý vị, xin cung cấp tên và chữ ký của từng cử tri trong nhà. 

Quý vị cũng có thể điền đơn ở bìa sau của Tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận mà quý vị nhận được qua đường bưu điện. 

Xin vui lòng gởi mọi yêu cầu đến:
Registrar of Voters, Vote By Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750
Có thể gởi các yêu cầu cho Bầu Bằng Thư qua số fax: (408) 293-6002

Số điện thoại tiếng Việt: (408) 282-3097

Số điện thoại miễn phí: (866) 430-VOTE [8683]

TÌNH NGUYỆN LÀM VIỆC CHO PHÒNG PHIẾU – Một cơ hội tuyệt vời để phục vụ cộng đồng và hàng xóm của quý vị.

Để tình nguyện làm việc tại phòng phiếu ​quý vị phải là:

 • Ít nhất 18 tuổi hoặc lớn hơn​

 • Công dân Hoa Kỳ

 • ​​Cử tri ghi danh tại Quận Santa Clara

 • Cư dân của Quận Santa Clara

Hoặc: Học Sinh Trung Học Lớp 12, 16 tuổi hoặc lớn hơn với điểm GPA ít nhất là 2.5

Lớp Huấn Luyện Nhân Viên Bầu Cử
Nhân Viên Bầu Cử phải dự một lớp huấn luyện được xắp xếp trước mỗi kỳ bầu cử.

CÁC KHU VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA QUÝ VỊ

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.